Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky GTIS charging Sk, s.r.o.

ČLÁNOK 1

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb nabíjania pre elektrické alebo hybridné vozidlá našou spoločnosťou GTIS charging Sk  s.r.o. / ďalej „GTIS „/

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na našej webovej stránke. Údaje o našej spoločnosti sú uvedené vyššie.

1.2 Prístup k službám nabíjania získate bez registrácie pomocou bezkontaktnej platby debetnou alebo kreditnou kartou VISA alebo MasterCard, príp. pomocou platobnej aplikácie APPLE PAY a GOOGLE PAY.

1.3 Tým, že nás požiadate o službu nabíjania, prejavujete súhlas s našimi podmienkami, ktoré sa vzťahujú na túto službu na danom nabíjacom bode a v čase poskytnutia služby.

1.4 V prípade nabíjaním iných ako bankovými  kartami skôr ako využijete služby nabíjania na určitom nabíjacom bode, prihláste sa do našich webových alebo mobilných aplikácií (Aplikácie), aby ste sa oboznámili s informáciami o aktuálnych cenách, spôsoboch autentifikácie alebo iných podmienkach pre naše služby. Pri nabíjaní pomocou platobnými a debetnými kartami je aktuálna cena, ktorá sa môže aktualizovať i v priebehu dňa, zobrazená na displeji nabíjacej stanice a súčasne na webovej stránke na konkrétnej nabíjacej stanici.

ČLÁNOK 2 – SIEŤ GTIS charging SK

2.1 V našej spoločnosti máte prístup k službám nabíjania, ktoré poskytujú rôzne subjekty  prostredníctvom sieti nabíjacích bodov. Do tejto siete patria nabíjacie stanice, ktoré vlastní a prevádzkuje naša spoločnosť a  nabíjacie body, ktoré vlastnia iné subjekty , ktorým sieť GTIS charging SK spravuje nabíjacie centrá.

2.2 Nabíjanie na bodoch sa poskytuje za rovnakých podmienok autorizácie ale iných cenových podmienok nabíjania.

2.3 V našich Aplikáciách sú zobrazené nabíjacie body, ktoré môžete navštíviť.

ČLÁNOK 3 – NAŠE SLUŽBY

3.1 Služby nabíjania môžete využívať v čase  keď nabíjací bod nie je obsadený a súčasne nabíjací bod je v prevádzke. Tieto informácie získate na mieste alebo na webovej stránke pri nájdení konkrétneho nabíjacieho bodu.  Naše služby klientskej podpory  zahŕňajú aj  možnosť spravovania služby nabíjania pre tretie osoby alebo prenajatých nabíjacích bodov.

3.2 Na základe Vašej zmluvy máte možnosť objednať poskytovanie služieb nabíjania viacerým užívateľom vozidiel (vodiči). Môžeme limitovať maximálny počet vodičov v jednej zmluve alebo stanoviť podmienky, ktoré musí spĺňať osoba/subjekt, aby sa mohol registrovať ako vodič.

3.3 Keď sa Vaše vozidlo nabije, prosíme Vás, aby ste sa odpojili od bodu nabíjania a uvoľnili parkovacie miesto, aby ho mohli využívať ďalší klienti. Doba pripojenia k našej infraštruktúre môže byť zahrnutá v cene služby parkovného.

3.4 Nie je možné garantovať neprerušenú a bezchybnú prevádzku všetkých našich nabíjacích bodov alebo nabitie vozidla do jeho plnej kapacity z dôvodov rôznych technických obmedzení, príp. dostupnosti mobilných dát pre platobný terminál. Dostupnosť nabíjacích bodov môže byť obmedzená zo strany našich partnerov, z iných dôvodov mimo našej kontroly alebo z dôvodu opráv alebo údržby nabíjacej infraštruktúry.

Taktiež môže dôjsť k rovnomernému zníženiu nabíjacieho výkonu nabíjacích bodov v závislosti od zníženia príkonu skupiny nabíjacích bodov.

3.5 Navštívte naše Aplikácie, kde zistíte informácie o aktuálnom stave nabíjacej infraštruktúry.

3.6 Ste povinný/á dodržiavať naše pokyny na užívanie, ktoré sú umiestnené na nabíjacích bodoch, a iné technické, prevádzkové alebo bezpečnostné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na užívanie našich nabíjacích bodov a služieb, vrátane užívania našich Aplikácií. Všetky tieto pravidlá nájdete v našich Aplikáciách, sú umiestnené na našich nabíjacích staniciach alebo sú Vám oznámené e-mailom, aby ste sa mohli s nimi vopred oboznámiť.

3.7 Je zakázané poškodzovať nabíjacie stanice v sieti GTIS charging SK a najmä používať ju v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a pokynmi na užívanie nabíjacích bodov. Tento zákaz platí aj vo vzťahu k nabíjacím bodom, ktoré vlastnia naši partneri.

3.8 Klient je zodpovedný za ochranu vašich prístupových dát a prostriedkov autentifikácie pred stratou alebo zneužitím treťou stranou. Na základe Vašej požiadavky deaktivujeme prostriedky autentifikácie, Váš záväzok platby  za poskytnutú službu pretrváva do momentu jej deaktivácie.

ČLÁNOK 4 – CENA A PODMIENKY PLATENIA

 4.1 Služby za nabíjania sú poskytované za odplatu.

 4.2 Ceny sú štruktúrované najmä podľa typu nabíjacieho bodu a môžu obsahovať viaceré zložky ceny, cenové tarify závislé od času nabíjania aj obdobia a dátumu nabíjania.

4.3 Ponúkame tiež programy nabíjania pre firemné flotily.

4.4 Referenčné ceny sú 0,29-0,34 €/kWh vč. DPH za nabíjanie na pomalej nabíjacej stanice AC resp. 0,34 – 0,40 €/kWh vč. DPH na rýchlej nabíjacej stanici DC 25kW, 0,40 – 0,50 €/kWh vč. DPH na rýchlej nabíjacej stanici DC 50 kW a viac. Cenové podmienky môžu byť na každom nabíjacom bode nastavené osobitne a v rôznej výške. Predajná cena je závislá od nákupnej ceny elektriny. Cena môže byť kedykoľvek upravená nastavením cenového tarifu i v priebehu dňa..

Cena pre jednotlivé nabíjacie body je Vám prístupná na našej webovej stránke. Je potrebné prejsť na domovskú stránku, kde v mape nabíjacích staníc zistíte cenu kliknutím na príslušný nabíjací bod.

4.5 Spoplatnenie služby za nabitie zistíte na displeji konkrétnej nabíjacej stanice  resp. na našej webovej  stránke.

4.6 Vyhradzujeme si právo určiť cenu nami poskytovaných služieb nabíjania a cenových taríf.

Cenové tarify umožňujú predovšetkým zvýhodnenie cien. Môžu byť vyhlásené a nastavené ale i ukončené kedykoľvek na základe marketingových potrieb GTIS alebo majiteľa spravovanej nabíjacej stanice.

4.7 Náš cenník stanovuje ceny za ďalšie služby (ako napríklad za odťahovú službu) , prípadné parkovanie a produkty . Tieto platby uskutočníte za rovnakých podmienok, ako platby za služby nabíjania alebo na základe fakturácie.

4.8 Splatnosť ceny služby nabitia nastáva momentom jej poskytnutia.

4.9Spoplatnené sumy Vám oznámime najneskôr k momentu keď sa stanú splatnými , na elektronickej účtenke. Úhrada bude oznámená aj notifikačnou SMS správou ( ak túto službu vaša banka poskytuje ), a výber elektronickej účtenky, ( daňového dokladu ) je k dispozícii na webovej stránke www.gtischarging.sk  v sekcii Účtenka.  Fakturácia našich služieb  prebieha elektronickou faktúrou a vystavením faktúry ste povinný bezodkladne svoj finančný záväzok uhradiť. Aktuálne podmienky sú detailne uvedené v našom cenníku.

4.10 Ak splatné sumy neboli uhradené do dátumu splatnosti, máme právo pozastaviť Vám poskytovanie ďalších služieb nabíjania.

 ČLÁNOK 5 – SPÔSOB PLATBY

5.1 Ak chcete využívať naše služby, je potrebné, aby ste nám umožnili prijímať platby za Vami využité služby nabíjania z Vašej debetnej alebo kreditnej platobnej karty bezkontaktne.

5.2 Ak umožníme našim klientom platiť ďalšími spôsobmi platenia cez naše Aplikácie, môžete nahradiť bankovú debetnú a kreditnú platobnú kartu iným kartovým spôsobom platenia v súlade s podmienkami, ktoré pre tento účel stanovíme.

5.3 Predautorizácia platby na Vašej karte za poskytnuté služby ja nastavená  na sumu maximálne 20 €. Aktuálne spoplatnená suma ktorá je zvyčajne nižšia ako vyššie uvedená maximálna suma,  je uvedená v cenníku.

5.4 Tým, že poskytnete údaje Vašej platobnej karty poskytovateľovi platobných služieb, prejavujete súhlas s tým, že naša spoločnosť môže iniciovať platby z Vašej karty za nami poskytnuté služby nabíjania, a to v dni ich splatnosti a v sumách stanovených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti.

5.5. Ak by Vám bola autorizovaná suma odpísaná z účtu, budeme bezodkladne iniciovať jej refundáciu po dopočítaní ceny nabíjania. Ak je to potrebné za účelom zabezpečenia súladu transakcie s mandátom, budeme iniciovať zastavenie/úpravu/zrušenie transakcií. Taktiež poskytujete mandát operátorovi na zúčtovania týchto platobných transakcií ale aj prípadných refundácií.

5.6 Platba z karty sa považuje za vykonanú k momentu, keď nám poskytovateľ platobných služieb sprístupní informáciu o tom, že platba bola úspešne odpísaná z Vášho účtu. V ostatných prípadoch sa považuje splatná suma za uhradenú jej pripísaním na náš účet.

5.7 Typy akceptovaných kariet, časové a iné podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na spracovateľské operácie týkajúce sa platieb z Vašej karty, sú stanovené príslušnými finančnými inštitúciami (ako je najmä poskytovateľ / operátor /platobných služieb, Vaša vydávajúca banka, kartové spoločnosti).

5.8 Ustanovenia tohto Článku sa vzťahujú, v rozsahu, v akom je to možné, aj na iné spôsoby platenia využívané klientmi.

ČLÁNOK 6 –  PRÍSTUP KU KLIENTOVI

6.1 Štandardne nevyžadujeme od klienta žiadne údaje. Náš prístup ku klientovi je anonymný a nediskriminačný. Nemanipulujeme s peniazmi klientov. Platba sa uskutočňuje na základe autorizácie platobnej debetnej alebo kreditnej karty .

ČLÁNOK 7 – ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

7.1 Informácie o podmienkach poskytovania našich služieb nabíjania môžete nájsť v našich Aplikáciách. Tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník sú zverejnené na webovej stránke https://www.gtischcharging.sk vo formáte, ktorý umožňuje ich získanie, uchovanie, reprodukciu a tlač.

 7.2 Vo veciach zmluvy a záležitostí týkajúcich sa poskytovania služieb využívame na komunikáciu s Vami Vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktorú nám môžete poskytnúť na naše mailové adresy uvedené na webovej stránke ako aj v Aplikáciách. V čase od 8 hod do 18 hod. nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese, telefónnom čísle a cez našu Aplikáciu.

7.3 Zmluvy na naše služby uzatvárame elektronicky;  môžete ich upraviť alebo ukončiť elektronickou formou vo všetkých prípadoch, ktoré stanovujú tieto všeobecné obchodné podmienky a cenník.

7.4 Používanie kontaktného formuláru je možné len ak nie v rozpore s vecnou a obsahovou stránkou daného spôsobu komunikácie medzi GTIS charging SK a klientom spoločnosti.

ČLÁNOK 8 – ÚDAJE KLIENTA

8.1 Kontaktné údaje o klientovi potrebujeme iba v prípade reklamácie , servisu a opráv.

 8.2 Ochrana Vašich osobných údajov , pokiaľ sú poskytnuté , je zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi pre oblasť ochrany osobných údajov. Detaily sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov našej spoločnosti, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.

ČLÁNOK 9 – VŠEOBECNÉ PRÁVNE INFORMÁCIE

9.1 Našu komunikáciu a zmluvnú dokumentáciu uskutočňujeme v slovenskom alebo anglickom jazyku.

9.2 Na poskytovanie služieb nabíjania nie je potrebné uzatvárať s nami akýkoľvek druh zmluvy.

Zmluva môže byť uzatvorená iba v osobitnom prípade zúčtovania firemných flotíl. V tomto prípade sa budú služby nabíjania a iné, poskytovať v súlade s aktuálnymi všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom našej spoločnosti.

9.6 Využívaním našich služieb súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami a naším cenníkom.

9.7 Uchovávame záznamy o nabíjaniach aj daňových dokladoch spätne 6 rokov .

9.8 Naša/e zmluva/y sa riadi/a právom Slovenskej republiky.

9.9 Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť v spojitosti s Vašou zmluvou, sa budú riešiť na súdoch Slovenskej republiky.

9.10 Prílohy k týmto všeobecným obchodným podmienkam obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré upravujú práva spotrebiteľov a iné otázky regulačného charakteru.

ČLÁNOK 10 – ZMENA PODMIENOK

10.1 Vyhradzujeme si právo určiť a zmeniť (vrátane ukončenia) tieto všeobecné obchodné podmienky a náš cenník, ponuku našich služieb klientskej podpory, Aplikácie, naše technické podmienky a akékoľvek iné zložky našej podnikateľskej činnosti.

10.2 Dôvody pre zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok sú najmä (i) zmena príslušných právnych predpisov alebo požiadavky príslušných orgánov, (ii) zmena externých faktorov, ktoré ovplyvňujú služby nabíjania a elektromobilitu (ako je technologický rozvoj alebo rast trhu), a zmeny našich vlastných interných podmienok (ako sú investičné náklady alebo nové obchodné riešenia).

10.3 O zmenách podmienok Vás budeme informovať minimálne 14 dní vopred na webovej stránky.

10.4 S využívaní služby nabíjania GTIS charging SK po zmene zmluvných podmienok, automaticky súhlasíte s novými podmienkami.

ČLÁNOK 11 – POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE

 11.1 V prípade porušenia  všeobecných obchodných podmienok spoločnosti GTIS charging SK sme oprávnení pozastaviť, alebo odložiť začiatok poskytovania služieb nabíjania, a to aj v prípade nevykonávania úkonov, vyžadovaných príslušnými predpismi .

ČLÁNOK 12 – DÁTUM ÚČINNOSTI

12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané dňa  30.12. 2020 a uplatňujú sa od 1. januára 2021, okrem výnimiek stanovených v ods. 12.2.

12.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky našich služieb nabíjania.

12.4 Uplatňovanie týchto všeobecných obchodných podmienok je automaticky spojené s uplatňovaním cenníka našej spoločnosti, ktorý je vydaný  1.1.2021 na základe ods. 4.4 a ďalších ustanovení týchto podmienok.